संस्कृतपुस्तकमाला

वेदमूर्ति-श्रीरामकृष्णः -- स्वामी अपूर्वानन्देन प्रणीतम्

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् (श्रीरामेन्द्रसुन्दरभट्टाचार्येण प्रणीतम्)