प्रकाशकस्य निवेदनम्

संस्कृतभाषायां स्वामि-विवेकानन्दस्य सुगभीरा श्रद्धा प्रीतिश्चास्ताम् । स संस्कृतशिक्षायां, तस्य बहुलप्रचारेषु च सविशेषं गुरुत्वं समारोपितवान् । यतः संस्कृतशास्त्रेष्वेव वैदिकधर्मनिचयः संस्कृतस्य च मूलीभूतं सत्यं निहितमस्ति । एवमस्माकं मौलिकधर्मग्रन्थाश्च संस्कृत-भाषया एव विरचिताः । संस्कृतभाषाया उच्चारणादेव हिन्दुजातीयेषु अनिर्वचनीयं गौरवं काचित् प्रकाशयन्ती सात्त्विकी शक्तिरपि नरीनृत्यते । स्त्रीषु निम्नस्तरीयेषु मानवेष्वपि संस्कृतशिक्षा विस्तारस्य उपदेशः स्वामिमहोदयेन प्रकटीकृतः ।

वयं स्वामि-महोदयस्य शत-वार्षिक-जन्ममहोत्सवमुपलक्ष्य “स्वामि-विवेकानन्द-शतवर्ष-जयन्ती-प्रकाशनम्” इति रूपेण तदीयश्रीगुरुदेव-युगावतारस्य श्रीभगवतो श्रीश्रीरामकृष्णदेवस्य श्रीश्रीसारदादेव्याश्च जीवनीं, वाणीं, तयोः सम्बन्धे रचितानि कानिचित् स्तोत्राणि च वेदमूर्त्तेः, श्रीश्रीरामकृष्णस्य नाम्ना संस्कृतभाषया एव विरचय्य पुस्तकाकारेण प्रकाशितानि विधाय स्वात्मानमेव सविशेषगौरवान्वितं मन्यामहे । एवं स्वामिमहोदयस्य प्रियं कार्य संसाध्य तत्प्रदर्शितपथेन गन्तुं समर्था अभूम इति आत्मानं धन्यान् मन्यामहे ।

”वेदमूर्तिश्रीरामकृष्णः” इत्ययं ग्रन्थो लेखकस्य मूलीभूतवङ्ग-भाषा-रचित पुस्तकस्य संस्कृतानुवादः । ग्रन्थमिमं काशीनिवासी पण्डितप्रवरः श्रीमद्गोपालचन्द्रचक्रवर्त्ती वेदान्तशास्त्री संस्कृतभाषया अनूदितवान् पाण्डुलिपिं च समशोधयत् अध्यापकः पण्डितवरः श्री टी० ए० भण्डारकरः साहित्याचार्यः । वाराणसी-हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत-पालि विभागस्य प्रधानाध्यक्ष डा० श्रीसिद्धेश्वरभट्टाचार्यः एम० ए०, डि० लिट् काव्यतीर्थो न्यायाचार्यश्च प्राप्तसुवर्णपदकः ग्रन्थस्यास्य सम्पादन-भारं कृपया गृहीतवान् । अस्य च प्रन्थस्य प्रणयने प्रकाशने च एवमन्येषां केषांचन सकाशात् प्रचुरं साहाय्यमवाप्तम् । एतान् सर्वानेव प्रति वयमस्माकं सान्तरं धन्यवादं निवेदयामः । आशास्महे वयं यत् संस्कृतभाषा-विद्वद्भिरेव “वेदमूर्त्तिश्रीरामकृष्णो” प्रन्थः समादृतो भविता । विशेषसावधानतासत्त्वेऽपि केचन मुद्रणप्रमादा अभवन्नेव । तदर्थं वयमत्यन्तदुःखिताः ।

स्वामी सम्बुद्धानन्दः
साधारणसम्पादकः - स्वामि विवेकानन्दशतवार्षिकी,
बेलुडमठः, कलिकाता ।