शान्तिमन्त्राः

ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदम् ॥
माहं ब्रह्म निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरोद् अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु । ते मयि सन्तु ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदम् ॥
माहं ब्रह्म निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरोद् अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु । ते मयि सन्तु ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३॥