श्रीरामकृष्णस्तोत्राणि

जगद्गुरुश्रीरामकृष्णस्तोत्रम्

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

लोकनाथश्चिदाकारो राजमानः स्वधामनि,
कलिकल्मषमग्नानामुत्तारण-चिकीर्षया ।
मायाशक्तिं समाश्रित्य योऽवतीर्णो महीतले,
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१॥

सद्ब्राह्मणकुले जातो दिव्यदेहं समाश्रितः,
बाल्ये यो दिव्यभावेन वयस्यैः सह मोदयन् ।
विरक्तो यौवने तीव्रं मायापाश-विवर्जितः
        नित्यमुक्तस्वभावोऽपि लोकानुग्रहकामतः ॥२॥

लोकानामेव शिक्षार्थं तपस्तप्त्वा सुदुस्तरम्,
निद्रासनं परित्यज्य वर्षाणां द्व्यधिकान् दश ।
स्वस्वरूपं समाधाय सच्चिदानन्द-विग्रहम्,
दयामूर्तिः सदानन्दो जिज्ञासूनुपदिष्टवान् ॥
तेषामज्ञाननाशाय लाभाय च परात्मनः,
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

सत्यबोधतया साङ्गान् सर्वधर्मान्समाचरन,
धर्ममात्रं तु सत्यं वै येन सम्यक् सुनिश्चितम् ।
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥४॥

यो भक्तान् भक्तिमार्गे तु निनाय लोकनायकः,
आकृष्य मानसं तेषां भक्तिसिञ्चितया गिरा ।
दर्शयित्वा महाभावं परमानन्ददायकम् ।
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥५॥

ज्ञानिनो ज्ञानमार्गे च येन सम्यक् प्रवर्तिताः,
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६॥

यैर्मतैर्धार्मिका यस्मिन् धर्ममार्गे व्यवस्थिताः,
तेषां तन्मतमादृत्य भक्तिस्तत्र दृढीकृता ।
प्रोत्साहिता यथान्यायं येन तत्साधेनष्वपि,
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥७॥

पूजिता येन वै शश्वत् सर्वेऽपि साम्प्रदायिकाः,
सम्प्रदायविहीनो यः सम्प्रदायं न निन्दति
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥८॥

शश्वल्लीलाविलासेन येन सर्वमिदं ततम् ।
        लीलारूपं सदानन्दं रामकृष्णं नमाम्यहम् ॥९॥

सर्वधर्मप्रणेतारं धर्मग्लानिविनाशकम् ।
        साधुमित्रं शिवं शान्तं रामकृष्णं नमाम्यहम् ॥१०॥

अज्ञानतिमिरे यस्तु ज्ञानालोक प्रदीपकः,
विमलानन्ददानाय प्रादुरासीन्महीतले ।
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥११॥

संसारार्णवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः ।
        नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१२॥

त्वं हि विष्णुर्विरिञ्चिस्त्वं त्वं च देवो महेश्वरः,
त्वं चैव शक्तिरूपोऽसि निर्गुणरत्वं सनातनः ।
त्वां स्तोतुं कोऽत्र शक्तः स्याद्भावातीतमनामयम् ।
        भगवन् सर्वभूतात्मन् रामकृष्ण नमोऽस्तु ते ॥१३॥

सर्वाय सर्वपाराय सर्वभावस्वरूपिणे ।
        सर्वभावविहीनाय रामकृष्णाय ते नमः ॥१४॥

महामायास्वरूपाय महामोहविनाशिने,
        मायातीताय शान्ताय रामकृष्णाय ते नमः ॥१५॥

निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं,
        भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै
ईशावतारं परमेशमीड्यं,
        तं रामकृष्णं शिरसा नमामः ॥१६॥

इति श्रीमदभेदानन्दस्वामिना विरचितं जगद्गुरुश्रीरामकृष्णस्तोत्रमिदं समाप्तम् ।

❀ ❀ ❀