श्रीरामकृष्णस्तोत्राणि

श्रीरामकृष्णस्तोत्रम्

लोकान्विलोक्य नवभौतिकभोगलग्ना-
        न्मग्नांश्च नास्तिकविचारपरम्परासु ।
भक्त्या बिहीनहृदयांश्च समुद्दिधीर्षुः,
        श्रीरामकृष्ण भगवान्स्वयमाविरासीत् ॥१॥

वैराग्यबोधभजनत्रय सङ्गमेन,
        सच्चित्सुखार्थमनपायमुपायरूपम् ।
सन्देशमौपनिषदं विशदीविधातुं,
        श्रीरामकृष्ण-भगवान्स्वयमाविरासीत् ॥२॥

कान्तासु विश्वजननीमवलोकयन्तं,
        तुल्याश्मकाञ्चनमतिं सदसद्विवेकम् ।
नित्यं करामलकसिद्धसमाधियोगं,
        श्रीरामकृष्णचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥३॥

विद्याविलासविदुषोऽपि जगत्येनका-
        नेकान्तमद्भुतरसानकरोत्स्वकीयान् ।
कृच्छ्रान्वितेषु करुणावरुणालयः सन्
        श्रीरामकृष्णभगवान् द्युतिमातनोतु ॥४॥

अद्वैतमार्गममलं चिरशान्तिबीजं
        संस्थापयन्नतुलयत्नपरः परार्थः ।
वन्दे तमन्धतमसावृतजीववृन्दे
        प्रज्वालितो जगति येन विवेकदीपः ॥५॥

स्तोत्रमिदं साहित्याचार्य एम. ए. श्रीभण्डारकरोपाह्वेन त्र्यंबकशर्मणा विरचिता ।

❀ ❀ ❀