श्रीरामकृष्णस्तोत्राणि

श्रीरामकृष्णस्तुतिः

नमः श्री रामकृष्णाय रामकृष्णस्वरूपिणे ।
नरान् वाम्बुधेः पारं नेतुं नौरिव यः स्थितः ॥१॥

सर्व स्सर्वसाक्षी यः सर्वधर्ममयः प्रभुः ।
स्वभा तः कृपासिन्धुरिन्दुश्चिन्तानलोष्मणः ॥२॥

ससं तो षोऽकिञ्चनत्वे समहेमाश्ममृत्तिकः ।
मातु रा राधनासक्तो विहितेश्वरदर्शनः ॥३॥

निष्का लोकसत्कार्यपरः परमतत्त्ववित् ।
कृत कृ त्यो नरेन्द्रोऽभूद्यस्य सङ्गतिमात्रतः ॥४॥

वितृ ष्ण स्संसृतौ रामकृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ।
सर्व दे वमयः पूर्णः सर्वज्ञो विश्वपूजितः ॥५॥

मान स्य स्वरूपं हि नित्यं शुद्धं तथामलम् ।
विश्व स्य शान्तये सर्वनरैकत्वमतोऽब्रवीत् ॥६॥

सद्व स्तु नः प्रकाशेन सर्वधर्म समन्वयात् ।
यत्कीर् तिः देशमर्यादामतिक्रम्याभितो ययौ ॥७॥

स्तुतिरियं साहित्याचार्य एम्. ए. श्रीभण्डारकरोपाह्वेन त्र्यंबकशर्मणा विरचितम् ।

❀ ❀ ❀