श्रीसारदादेवीस्तोत्रम्

श्रीसारदादेवीस्तुतिः

श्रीरामकृष्णः प्रावोचत् सारदे ! हे सरस्वति !
        शक्तिर्मम त्वं जगते ज्ञानदानार्थमागता ॥१॥

श्रीसारदैकदा प्राह ठाकुरः स्वदिवं गतेः ।
        परं मामत्र मातृत्वप्रचाराय नियुक्तवान् ॥२॥

परमा प्रकृतिः साक्षात् शक्तिरूपेण भूतले ।
        देवश्रीरामकृष्णस्य गुप्तलीला समागता ॥३॥

सिद्धा वा साधिका वाऽपि नासीत्साधारणी हि सा ।
        मानवं देहमासीना या साक्षाद्भवतारिणी ॥४॥

विविधाः साधनास्तस्या जपो वा लक्षसङ्ख्यकः ।
        नासीत्स्वफललाभाय जगत्कल्याणहेतवे ॥५॥

उवाच बहुशो देवी दुर्लभं नेशदर्शनम् ।
        सकृच्चक्षुर्मुद्रणे तत् शक्यं कर्तुं न संशयः ॥६॥

परवर्तिनि काले तु चक्षुरुन्मीलनेऽपि सा ।
        सर्वत्रैवाकरोद्देवी निश्चलं ब्रह्मदर्शनम् ॥७॥

असङ्ख्यनरनारीणां गणं समवतारयन् ।
        धृतहस्ताऽमृताम्भोधेस्तीरं श्रीरामकृष्णवत् ॥८॥

मातृनाम्ना तदाह्वानं श्रवणे तत्सुचेतसि ।
        सविशेषोर्मिमालायाः सृष्टिः प्रभवति स्म वै ॥९॥

ये मातरिति तां देवीं सम्बोध्योचुः सभक्तिकाः ।
        मुक्तिव्यवस्था तेषां तु कृतेऽकारि तया ध्रुवम् ॥१०॥

संन्यासिनी हि तपसे साधनायै तथा न च ।
        पर्वतारोहणं चक्रे पतिसेवा पराऽनिशम् ॥११॥

‘मातृदेवो भवे’त्युक्तं ‘पितृदेवो’ भवेत्यपि ।
        शास्त्रे तत्र तया प्रोक्तं ‘पतिदेवाः’ स्त्रियो मताः ॥१२॥

धार्मिके जीवने पत्युः कृत्वा साहाय्यमद्भुतम् ।
        इत्यस्य ख्यापनं चक्रे पत्नी हि सहधर्मिणी ॥१३॥

सदाऽऽक्षरिकभावेन स्वाम्यादेशस्य पालनम् ।
        आसीत्तस्याः कृते नूनं जीवनस्य परं व्रतम् ॥१४॥

स्त्रीभिः कथमवस्थेयं संसारेऽस्मिन्नदर्शयत् ।
        आदर्श रूपमास्थाय समग्रे जीवने निजे ॥१५॥

श्रीमत्याः सारदादेव्या जीवनं निर्मलं महत् ।
        विश्वे समग्रे स्त्रीजातेः श्रेष्ठादर्शो न संशयः ॥१६॥

आदर्शपुत्र्यादर्शस्त्री सादर्शप्रतिवेशिनी ।
        आदर्शमाता चादर्शगुरुनैवात्र संशयः ॥१७॥

सीता श्रीरामचन्द्रस्य राधाकृष्णस्य या मता ।
        सैव श्रीरामकृष्णस्य सारदैक्यं त्रिषु स्थिरम् ॥१८॥

न्यायाचार्य पण्डित-‘आनन्दझा’ इत्येतेन विरचिता ।

❀ ❀ ❀