श्रीश्रीरामकृष्णपरमहंसः (१८३६ - १८८६)

वेदमूर्ति-श्रीरामकृष्णः


स्वामी अपूर्वानन्दः

स्वामिविवेकानन्दजन्मशतीजयन्तीप्रकाशनम्
१९६३ (1963)

प्रकाशकस्य निवेदनम्

सूचना

शान्तिमन्त्राः

१. प्राग्वाणिः
२.जन्मप्रसङ्गः शैशवम् च
३ बाल्यकालः
४. कलिकाता दक्षिणेश्वरः च
५. मन्दिरे कनिष्ठभट्टाचार्यः; रामकुमारस्य देहवसानम् च
६. साधना दिव्यदर्शनम् च
७. जगन्मातुः पुत्रस्याचरणम्
८. "सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन"
९. विवाहः
१०. भैरवी ब्राह्मणी
११. तन्त्र साधना, चन्द्रमणी देवी, जटाधारी
१२. तोतापुरी
१३.ईस्लामधर्मः ख्रीष्टीयधर्मश्च, सर्वात्मकभावः
१४.कामारपुकुरं गमनम्, उत्तरभारते तीर्थयात्रा च; मथुरस्य मृत्युः; दक्षिणेश्वरे श्रीसारदामाता
१५. ब्राह्मसमाजः, अन्तरङ्गभक्ताः च
१६. भक्तसङ्गे
१७. जगद्गुरोः कलिकातां गमनम्, कण्ठे व्रणः
१८. नरेन्द्रः, अंशी अंशश्च द्वौ मिलितौ